Biblioteka

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.

3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie.

4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

6. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

8. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.

9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.

10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

11. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

Książki w internecie – PDF do pobrania (nowa karta)