Harmonogram zebrań

Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM PLANOWANYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. W. WITOSA W RUDCE w roku szkolnym 2022/2023

Termin
Tematyka
14 września 2022 r.
(środa)

Zapoznanie Rodziców z:

  • Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole;
  • Zasadami oceniania, formami i sposobami sprawdzania wiedzy, wymaganiami edukacyjnym na poszczególne oceny z przedmiotów, dostosowaniem wymagań dla uczniów;
  • Statutem Szkoły; Programem wychowawczo-profilaktycznym;
  • Warunkami i trybem oraz terminami uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  • Planem pracy wychowawczej w poszczególnych klasach;
  • Ofertą szkoły w zakresie zajęć dodatkowych dla uczniów;
  • Działalnością świetlicy szkolnej, zakupem obiadów.

Konsultacje w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
Ubezpieczenie uczniów.
Wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców.

14 września 2022 r.
(środa)

Zebranie Rady Rodziców: wybór zarządu, opracowanie planu pracy, konsultacje w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

26 października 2022 r.
(środa)

Spotkania z wychowawcami (informacja o zachowaniu uczniów i postępach w nauce). Konsultacje indywidualne z nauczycielami.
Zebranie Rady Rodziców.(plan finansowy) godz. 18.00

14 grudnia 2022 r.
(środa)

Spotkania z wychowawcami (informacja o zachowaniu uczniów i postępach w nauce).
Informacja o ocenach bieżących z przedmiotów i zachowaniu uczniów.
Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
Zebranie Rady Rodziców.

13 stycznia 2023 r.
(piątek)

Spotkanie z wychowawcami – informacja o klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

13 stycznia 2023 r.

Poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. (rodzice uczniów klasy VIII)

15 marca 2023 r.
(środa)

Konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.

19 kwietnia 2023 r.
(środa)

Informacja o ocenach bieżących z przedmiotów i zachowaniu uczniów. 

24 maja 2023 r.
(środa)

Informacja o ocenach bieżących z przedmiotów i zachowaniu uczniów.

Harmonogram zebrań – PDF do pobrania (nowa karta)