Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA

 

Uchwalono na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 59 ze zm.).

 

§ 1.

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  1. na szczeblu klas – samorządy klasowe,
  2. na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego
 3. Prezydium składa się z następujących funkcji:
  1. przewodniczący samorządu,
  2.  zastępca przewodniczącego,
  3. skarbnik,
  4. sekretarz,
  5. członkowie prezydium.
 4. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli
  klas na zebraniach klasowych.
 5. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym
  i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 6. Wybory odbywają się w czerwcu w roku szkolnym poprzedzającego działalność prezydium.
 7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna
  samorządu.
 8. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby
  wyborcze poszczególnych kandydatów.
 9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 10. Kadencja prezydium trwa rok.
 11. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 12. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego
  obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 13. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub
  nie bierze udziału w pracach samorządu.
 14. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał
  kolejno największą liczbę głosów.
 15. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 16.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 17. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 2.

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz
  dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
  dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
  1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
  2. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
  1. opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  2. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
  3. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  4. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  5. opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  6. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

§ 3.

 1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4.

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.